Genre : Heavy metal

Bio : Plethora koncertuje nieprzerwanie od sierpnia 2013 roku. Zesp???? wyst─?pi?? w wielu miastach Dolnego ?╣l─?ska: w Bolkowie, Kamiennej G??rze, ?╣widnicy, Wroc??awiu, Z??otoryi. Gra?? podczas fina??u Wielkiej Orkiestry ?╣wi─?tecznej Pomocy w ?╣widnicy, w ramach festiwalu Rock przeciw Aids, Truskawka, najwi─?kszego europejskiego przegl─?du dla m??odych zespo????w - Emergenzy oraz na zlotach motocyklowych w Kunicach i Bia??ym Ko??ciele. Muzyka zespo??u to metal z elementami baroku i muzyki rockowej, metal bardzo szybki i energetyczny, pe??en wpadaj─?cych w ucho, ostrych riff??w, pulsuj─?cy rytmem i zaskakuj─?cy kobiecym wokalem. Zesp???? dok??ada stara??, aby ka??dy z utwor??w by?? inny i niepodobny do istniej─?cych ju?? piosenek, zwracaj─?c uwag─? na r????norodno??─? kompozycyjn─?, nietuzinkowe rozwi─?zania rytmiczne i sp??jno??─? utwor??w. W sk??ad zespo??u wchodz─? do??wiadczeni muzycy, zwi─?zani przed powstaniem Plethory z wieloma projektami muzycznymi. S─? to: Ô?? Krystian Przybylski - za??o??yciel Plethory, gitarzysta, pianista i kompozytor, muzyk sesyjny, endorser firmy lutniczej Ô?żOdiÔ?Ł oraz firmy produkuj─?cej paski do gitar Ô?żMike BeltÔ?Ł. W zespole zajmuje si─? komponowaniem utwor??w oraz zagadnieniami zwi─?zanymi z marketingiem i relacjami interpersonalnymi. Ô?? Mateusz Gawron - perkusista zespo??u,wsp????za??o??yciel Plethory i multiinstrumentalista (skrzypce, tr─?bka). W Plethorze pe??ni funkcj─? wewn─?trznego kontrolera jako??ci, aran??era oraz zajmuje si─? marketingiem zespo??u. Ô?? Patrycja Sobczyk - utalentowana wokalistka obdarzona szerok─?, czterooktawow─? skal─? g??osu, wieloletnia uczennica najlepszych nauczycieli wokalistyki z Wroc??awia, uczestniczka wielu warsztat??w dotycz─?cych ??piewu i prowadzenia koncert??w. W zespole zajmuje si─? wsp????aran??owaniem kompozycji oraz pisaniem tekst??w. Ô?? Sebastian Szarapow - basista, student in??ynierii d??wi─?ku. W zespole zajmuje si─? rozwi─?zywaniem problem??w technicznych, dba o niezawodne funkcjonowanie sprz─?tu oraz zagadnienia organizacyjne. Ô?? Damian Mikulski - gitarzysta, a zarazem prawnik. Pe??ni funkcj─? prawnika zespo??u oraz wsp????aran??uje utwory.

TRACKS

# Song Title Time Download
1 Plethora - Battlefield 00:04:10 stream
2 Plethora - Kaizen instrumental playthrough 00:07:12 stream
3 Plethora - Rebel instrumental playthrough 00:04:23 stream
4 Plethora - The Sparrowhawk 00:05:23 stream
preview all songs